Contact Us
Contact Us ติดต่อเรา

ในแบบฟอร์มด้านล่าง กดยืนยันปุ่มหลังจากป้อนความต้องการ

คำถามของคุณ
ชื่อของคุณ
E-mail(半角)
ชื่อประเทศของคุณ
คำถามของคุณ 

※โปรดตรวจสอบการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

Privacy Policy
 • "When I went on a trip to Japan, I was fascinated by Japanese furniture and decided to purchase! With this service, furniture arrived home without worry. Great...."

  Kuala Lumpur, Malaysia

 • "当我去日本旅行时,我被日本家具着迷并决定购买! 通过这项服务,家具无忧无虑地到家。 大。"

  Shanghai, China

 • "일본에 갔을 때 오사카에서 골동품 냉장고를 발견했습니다! 이 서비스 덕분에 구입했습니다. 나는 그것을 내 집으로 보냈다. 고맙습니다..."

  Seoul, South Korea

 • "在日本拍賣網站購買汽車。由於這項服務,汽車從日本安全抵達我家。在那之後,我自己註冊了。"

  Hong Kong